Ponuka
Domov»Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

poskytnuté každej fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba“) v súlade s článkom 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie o ochrane údajov“)  a v súlade s § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Sme mladá dynamický sa rozvíjajúca slovenská obchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá hlavne importom a distribúciou alkoholu, nealko nápojov, piva a cukroviniek od domácich i zahraničných výrobcov a ich dodávaním do domácich i medzinárodných obchodných sietí a veľkoskladov  na území SR.

Našim cieľom je zabezpečiť spokojnosť našich zákazníkov a klientov s poskytovanými tovarmi a službami a vytváranie trvalého dobrého vzťahu s obchodnými partnermi.

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov, klientov, zmluvných partnerov, ale aj zamestnancov, ich rodinný príslušníkov, členov orgánov spoločnosti, žiadateľov, oznamovateľov, nasnímaných osôb  a iných dotknutých osôb je preto pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne sledujeme, analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s platnou legislatívou ochrany osobných údajov.

Na základe toho Vám touto cestou poskytujeme

Informácie o prevádzkovateľovi informačných systémov

IMPREX s.r.o., Čerečianska 4410, Rimavská Sobota  979 01, IČO: 44724098
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje

Adresa: Čerečianska 4410, Rimavská Sobota 979 011
E-mail: imprex@imprex.sk
Telefón: +421 911 154 358

Informácie o účeloch spracúvania osobných údajov

Získavame, zhromažďujeme, uchovávame a spracúvame len osobné údaje dotknutých osôb, ktoré potrebujeme navýber a prijatie zamestnancov, vedenie personálnej a mzdovej agendy, evidenciu členov orgánov, účtovné  účely, správu registratúry, vybavovanie žiadosti, sťažností a podnetov, výkon kontrolných činností, zabezpečenie právnych a zmluvných vzťahov, nákup a predaj tovaru, poskytovanie služieb, E-shop, monitorovanie kamerovým systémom, zverejňovanie údajov ako aj zabezpečenie práv dotknutých osôb a riešenie bezpečnostných incidentov.

Poskytnuté osobné údaje využívame len na vopred stanovený účel spracúvania, ktorý je jasne, jednoznačne a konkrétne vymedzený v  Zázname o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Pri tom spracúvame osobné údaje v zmyslečl. 6 ods.1 nariadenia o ochrane údajov, resp. § 13 ods.1 zákona o ochrane osobných údajov na právnom základe kedy

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel pri správe ľudských zdrojov, používaní kontaktov na pracovné účely, Registrácií záujemcov o služby e-shopu, zverejňovaní údajov na webovom sídle, zverejňovaní údajov na sociálnej sieti, zverejňovaní  údajov v tlačených dokumentoch, používaní kontaktných formulárov na webe, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na  základe žiadosti dotknutej osoby pri evidencií uchádzačov o zamestnanie, evidencií subjektov všeobecných právnych  vzťahov, evidencii subjektov  zmluvných vzťahov, objednávaní a rezervácií žiadateľov o  služby a pri sprostredkovávaní služieb a obchodu, evidencií žiadateľov o služby e-shopu, vybavení objednávok e-shopu a pri vybavovaní reklamácií.
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná pri výbere a prijímaní zamestnancov, vedení osobného spisu zamestnanca, vedení záznamov o dochádzke, starostlivosti o zamestnanca, odvodoch do sociálnej poisťovne, odvodoch do zdravotnej poisťovne, vedení mzdovej agendy, spracovaní daňových priznaní, vyúčtovaní pracovných ciest, zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečení požiarnej ochrany, evidencií členov orgánov, spracovaní účtovných dokladov, príjme a vydaji hotovostí, prijímaní a odosielaní listinných zásielok, prijímaní a odosielaní elektronických zásielok, správe reg. strediska, výkone kontrolných alebo dozorných činností, vybavovaní žiadostí, podnetov a sťažností, poučeniach a školeniach oprávnených osôb, uplatnení práv dotknutých osôb a evidencií  bezpečnostných incidentov,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany pri ponuke služieb a tovaru  – marketingovej činnosti, propagácií prevádzkovateľa a pri monitorovaní priestorov kamerovým systémom.

Informácie o kategóriách osobných údajov

Osobné údaje ktoré spracúvame sú pre potreby informovania dotknutej osoby rozdelené na bežné osobné údaje a  osobitnú kategóriu osobných údajov.

Bežnými osobnými údajmi sú  identifikačné, lokalizačné, kontaktné, pracovné, zmluvné, rodinné, platobné, vzdelanostné, kvalifikačné, dôchodkové, majetkové, prístupové, komunikačné, bezpečnostné, alebo iné údaje na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov,  ktorých spracúvanie je vymedzené v čl. 6 ods. 1 nariadenia o ochrane údajov a § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie,  členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Údajmi týkajúcimi sa zdravia sú osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov v našich informačných systémoch vykonávame automatizovaným i neautomatizovaným spôsobom v súlade so zákonom stanovenými zásadami spracúvania v nevyhnutnom rozsahu po nevyhnutnú dobu.

Súhlas dotknutej osoby získavame bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

Poskytovanie osobných údajov formou súhlasu je dobrovoľné a slobodné. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, doručením písomného odvolania súhlasu na adresu  prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z platnosti súhlasu pred jeho odvolaním.

Našimi oprávnenými záujmami sú najmä dodržiavanie poriadku, ochrana zdravia a majetku, skvalitňovanie služieb, informovanie o činnosti, ale aj zisťovanie Vašich názorov, podnetov a pripomienok.

Pri uplatnení nášho oprávnených záujmov sme dôsledne posúdili vplyvy na spracúvanie a ochranu Vašich osobných údajov.

V prípade, že nám neposkytnete Vaše osobné údaje na účely plnenia zmluvných povinností, napĺňania zákonných povinností sme oprávnený upozorniť Vás na možné následky neposkytnutia osobných údajov!

Poskytovanie a zverejňovanie, nie je vykonávané okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného oprávneného orgánu, alebo pri uplatňovaní  našich oprávnených záujmov a na základe súhlasu dotknutej osoby.

Pri vedení personálnej a účtovnej agendy, zabezpečení BOZP a PO a správe informačných technológií využívame služby iných subjektov.Výber sprostredkovateľov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej pripravenosti na spracúvanie osobných údajov, pričom tieto subjekty sú zmluvne zaviazané povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo všetky zákonné požiadavky.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií sa nevykonáva.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nie je realizované.

Uchovávanie osobných údajov je zabezpečené podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Osobné údaje sú uchovávané len na nevyhnutnú dobu trvania účelu a následne na účely archivácie po dobu stanovenú v našom registratúrnom pláne a sú archivované na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecne platných premlčacích dôb.

Informácie o právach dotknutej osoby

Nariadenie o ochrane údajov a zákon o ochrane osobných údajov Vám garantujú a my rešpektujeme

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia o ochrane údajov. Za týmto účelom nás môžete  kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak

 • ste napadli správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete  kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. V prípade priameho marketingu máte vždy právo namietať spracúvanie osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak máte za to, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Vašich  práv,  alebo k porušeniu nariadenia o ochrane údajov, alebo zákona o ochrane osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu na ochranu osobných údajov SR. Vzor návrhu je uverejnený na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk.

Na akékoľvek podnety a otázky v súvislostí so spracúvaním Vašich osobných údajov sú Vám k dispozícií naši pracovníci v administratívnych priestoroch spoločnosti.

Nenechajte si ujsť najnovšie ponuky a zľavy

Vďaka odberu noviniek sa vždy dozviete o našich novinkách a zľavách.

Čakajte prosím

Prihlásenie bolo úspešné

Prihlásením na odber noviniek súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Informácie

Kategórie produktov